Schone lucht voor iedereen!
Voor info bel: 085 400 1003 of email onsnlde

Privacyverklaring

Gegevens

Deep Clean Air Products
Industrieweg 4c
6662 PA Elst (Gld)
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 80702961
Contactpersoon voor privacy-zaken is de heer K. Elsinga.

De verdere (contact)gegevens zijn te vinden op de website www.deepcleanairproducts.nl

In deze Privacyverklaring duiden wij onszelf aan met “ons”, “wij”, “we” of “onze”.

Website

Als wij het hebben over de website dan wordt daarmee de bovengenoemde website bedoeld.

Cookies

Op de website worden standaard tracking cookies gebruikt van Google Analytics. Deze worden gebruikt om uw herkomst en uw paginageschiedenis binnen www.deepcleanairproducts.nl te bepalen om zo onze diensten te kunnen verbeteren.

Persoonsgegevens

a. Algemeen en doelen.

De verwerking van persoonsgegevens door ons gebeurt ten behoeve van een aantal doelen.

 1. Het eerste doel is de verwerking van persoonsgegevens van potentiële klanten of geïnteresseerden die hun (contact)gegevens achterlaten op onze website. Deze gegevens krijgen wij als iemand via onze website gegevens achterlaat via de pagina “Contact” of “Offerte aanvragen”. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen om contact op te nemen en contact te houden met de betreffende personen. Deze verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op grond van een gerechtvaardigd belang.
 2. Het tweede doel is de verwerken van persoonsgegevens van onze klanten, toeleveranciers en handelsagenten, ter uitvoering van de overeenkomsten die wij sluiten met onze klanten, toeleveranciers en handelsagenten. Wij moeten immers contact onderhouden met onze klanten, toeleveranciers en handelsagenten, overeenkomsten met ze sluiten en die uitvoeren en kunnen factureren of betalen.
 3. Het derde doel is dat we onze klanten periodiek een catalogus toesturen. Deze verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op grond van een gerechtvaardigd belang.

b. Welke persoonsgegevens?

De (persoons)gegevens die we verwerken voor het zojuist eerst genoemde doel (contactformulier op de website) zijn: naam, e-mailadres, telefoonnummer en getypt bericht.

De (persoons)gegevens die we verwerken voor het zojuist genoemde tweede doel  zijn:

 • naam, adres, woonplaats
 • telefoonnummer, e-mailadres
 • KvK-nummer
 • overeenkomsten, facturen, betalingsgedrag
 • correspondentie met onze (potentiële) klanten
 • overeenkomsten
 • financiële-, factuur,- en betalingsgegevens gerelateerd aan overeenkomsten

De (persoons)gegevens die we verwerken voor het zojuist genoemde derde doel  website) zijn: naam, adres en woonplaats.

c. Verstrekking aan derden.

Wij verstrekken de naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van onze klant aan de vervoerder of leveranciers van de door deze klant gekochte producten. Dit is nodig om de betreffende producten bij de betreffende klant af te kunnen leveren. Ook worden naam, adres en woonplaats verstrekt aan de partij die de catalogussen verzendt.

d. Termijnen.

Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de volgende periodes:

 • Persoonsgegevens die nodig of nuttig kunnen zijn voor onze rechtspositie bewaren we 6 jaar.
 • Gegevens die we ontvangen via de websitepagina “contact” worden verwijderd indien en zodra duidelijk is dat de hier uit voortvloeiende contacten niet tot een overeenkomst leiden.
 • Voor fiscale gegevens hanteren we de door de belastingdienst gehanteerde termijnen.

e. Van wie krijgen wij persoonsgegevens.

Wij krijgen persoonsgegevens via onze website en via onze (potentiële) klanten en via onze handelsagenten.

Beveiliging van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt en binnen de Europese Unie opgeslagen. Wij hebben hiervoor op meerdere niveaus beveiligingsmaatregelen genomen. Wij evalueren periodieke de mate van beveiliging en stellen zo nodig ons beveiligingsbeleid bij.

Rechten van betrokkene

De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende.

 • Betrokken kan ons om inzage vragen van de persoonsgegevens die van hem worden verwerkt.
 • Het recht om zijn persoonsgegevens te rectificeren.
 • Het recht om wissing van persoonsgegevens te vragen.
 • Het recht op beperking van de verwerking.
 • Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Het recht om bezwaar te maken

Deze exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld over deze rechten.

Klacht

Indien u meent dat uw privacyrechten worden geschonden heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Datalekken

Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

Versie van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 november 2020.